عمل بلع دستگاه گوارش کنکور تجربی

انعکاس ها مورد نظر طراحان سؤال در کنکور هستن ، ما اینبار انعکاس بلع رو براتون بررسی میکنیم که یک سؤال حتمی در کنکور می باشد ،بعد این فیلم برید سختترین تستاشو بزنین و جون بگیرین!