جابجایی یگانه در واکنش های شیمی کنکور

از یجایی ببعد دیگه نمیشه سؤالای شیمی کنکورو جواب داد باید یا خودت خیلی بخونی یا از آموزش های حرفه ای استفاده کنی، با یه باقلوای دیگه از مهندس علیزاده اومدیم پیشتون.